Đăng ký

Bài 2 trang 98 - sách giáo khoa Hóa 12

- Từ \(Cu(OH)_2\) điều chế Cu:

\(Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^o} CuO \xrightarrow[]{H_2} Cu\)

\(Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^o} CuO + H_2O\)

\(CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O\)

- Từ MgO điều chế Mg:

\(MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O\)

\(MgCl_2 \xrightarrow[]{đpnc} Mg + Cl_2\)

- Từ \(Fe_2O_3 \) điều chế Fe:

\(Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow[]{t^o} 2Fe + 3CO_2\)