Đăng ký

Bài 3 trang 98 - sách giáo khoa Hóa 12

\(\%m_{Fe} = \dfrac { 2 \times 56} { 2 \times 56 + 3 \times 16} \times \dfrac {80} {100} \times 100\% = 56\%\)

Hoặc tính \(\%m_{Si} = \dfrac {28} {28 + 16 \times 2} \times \dfrac {10} {100} \times 100\%= 4,7\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn A.