Đăng ký

Bài 4 trang 98 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình hóa học tổng quát:

\(R_xO_y + yCO \rightarrow xR + yCO_2\)

Từ phương trình trên suy ra: \(n_{CO_2} = n_{CO} = \dfrac {5,6} {22,4} = 0,25 (mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\(m_{hỗn hợp oxit} + m_{CO} \rightarrow m_{chất rắn} + m_{CO_2}\)

\(\Rightarrow m_{chất rắn} = 30 + 0,25 \times 28 - 0,25 \times 44 = 26 (g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B