Đăng ký

Bài 5 trang 77- sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Đề bài

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic \((H_2-[CH_2]_6-COOH)\)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn giải

Đáp án bài 5 trang 77 sgk hóa lớp 12