Đăng ký

Bài 3 trang 77 - sách giáo khoa Hóa 12

Các monome dùng để tổng hợp ra các polime là: