Đăng ký

Bài 1 trang 76 - sách giáo khoa Hóa 12

Phát biểu không đúng là: Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là  monome 

Vì vậy, chúng ta chọn B