Đăng ký

Bài 5 trang 172 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây : 

A.\( C_4H_4\) ;     B. \(C_5H_{12}\)

C. \(C_6H_6\) ;    D. \(C_2H_2\)

Hướng dẫn giải

\(C_xH_y + ( x + \dfrac{y}{4})O_2 \rightarrow xCO_2 + \dfrac{y}{2}H_2O\)

Có tỉ lệ mol : \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}} = \dfrac{x}{\dfrac{y}{2}} = \dfrac{2x}{y} = \dfrac{2}{1} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow\) Công thức cấu tạo : \((CH)_n\)

Mà chất lỏng ở nhiệt độ thường, đó là benzen : \(C_6H_6\)

Vì vậy chúng ta chọn C.