Đăng ký

Bài 1 trang 172 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

So sánh tính chất hoá học của:

a. Anken với ankin

b. Ankan với ankylbenzen

Cho ví dụ minh hoạ

Hướng dẫn giải

* So sánh tính chất hóa học anken và ankin:

- Giống nhau :

+ Cộng hiđro.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

+ Cộng brom (dung dịch).

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

+ Cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

+ Làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\).

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

- Khác nhau :

+ Anken : Không có phản ứng thế bằng ion kim loại.

+ Ankin : Ank-1-in có phản ứng thế bằng ion kim loại.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11