Đăng ký

Bài 3 trang 172 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

a) \(CH_3-CH_3 \xrightarrow[]{500^0C} CH_2=CH_2 + H_2\)

   \(nCH_2=CH_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} (-CH_2-CH_2-)_n\)