Đăng ký

Bài 4 trang 172 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ số mol \(CO_2\) và số mol \(H_2O\) trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.

Hướng dẫn giải

Phản ứng đốt cháy của ankan: \(C_nH_{2n+2} + (\dfrac{3n+1}{2})O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O\)

Tỉ lệ mol : T = \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}} = \dfrac{n}{n+1}\)

Tương tự đối với các hiđrocacbon còn lại.

\(C_nH_{2n} + \dfrac{3n}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + nH_2O\) có \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) = 1

\(C_nH_{2n-2} + (\dfrac{3n-1}{2})O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + (n-1)H_2O\) có \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) > 1

\(C_nH_{2n-6} + (\dfrac{3n-3}{2})O_2 \xrightarrow[]{t^0} nCO_2 + (n-3)H_2O\) có \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}}\) > 1