Đăng ký

Bài 5 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Cho các chất:

\(\eqalign{
& A.NaCl \cr
& B.Ca{\left( {OH} \right)_2} \cr
& C.N{a_2}C{O_3} \cr
& D.HCl \cr
& E.BaC{l_2} \cr
& F.Na_2S{O_4} \cr} \)

Những chất nào có thể:

a) Làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

b) Làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Chọn B và C. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) (lượng dùng vừa đủ); \(N{a_2}C{O_3}\)

\(\eqalign{
& Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + Ca{\left( {OH} \right)_2} \to 2CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O. \cr
& Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + 2Ca{\left( {OH} \right)_2} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} \downarrow + 2CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O. \cr
& Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} \downarrow + 2NaHC{O_3}. \cr
& Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow + 2NaHC{O_3}. \cr} \)

b) Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu: \(N{a_2}C{O_3}\)

\(\eqalign{
& CaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} \downarrow + 2NaCl. \cr
& MgC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow + 2NaCl. \cr} \)