Đăng ký

Bài 10 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Có 3 cốc đựng lần lượt: nước mưa, nước có tính cứng tạm thời, nước có tính cứng vĩnh cửu. Hãy nhận biết nước đựng trong mỗi cốc bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

- Đun nóng cả 3 mẫu thử: Mẫu xuất hiện kết tủa là nước cứng tạm thời, hai mẫu còn lại nước mưa và nước vĩnh cửu.

\(Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaC{O_3} \downarrow + C{O_2} \uparrow + {H_2}O\)

- Cho hai mẫu thử còn lại tác dụng với dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\): Mẫu thử xuất hiện kết tủa là nước cứng vĩnh cửu. Mẫu còn lại là nước mưa.

 \({Mg^{2 + }} + CO_3^{2 - } \to MgC{O_3} \downarrow \)

 \({Ca^{2 + }} + CO_3^{2 - } \to CaC{O_3} \downarrow \)