Đăng ký

Bài 12 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Tính tổng khối lượng theo mg/lít của các ion \(C{a^{2 + }}\) và \(M{g^{2 + }}\) có trong một loại nước tự nhiên. Biết rằng trong nước này có chứa đồng thời các muối \(Ca{(HC{O_3})_2},{\rm{ }}Mg{(HC{O_3})_2}\) và \(CaS{O_4}\) với khối lượng tương ứng là \(112,5\) mg/l, \(11,9\) mg/l và \(54,5\) mg/l.

Hướng dẫn giải

Tổng nồng độ (ml/g) của các ion \(C{a^{2 + }}\) và \(M{g^{2 + }}\):

           \(27,778+1,956+16,03=45,764\)  (mg/l)

shoppe