Đăng ký

Bài 4 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

\(\eqalign{
& A.Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2},MgC{l_2} \cr
& B.Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2},Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} \cr
& C.Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2},CaC{l_2} \cr
& D.MgC{l_2},CaS{O_4}. \cr} \)

Hướng dẫn giải

Nước cứng khi đun sôi mất tính cứng là nước cứng tạm thời.

\(\eqalign{
& Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaC{O_3} \downarrow + C{O_2} \uparrow + {H_2}O. \cr
& Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow MgC{O_3} \downarrow + C{O_2} \uparrow + {H_2}O. \cr} \)

Chọn B.

shoppe