Đăng ký

Bài 2 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Theo thuyết Bron-stet, ion nào sau đây (trong dung dịch) có tính lưỡng tính?

\(\eqalign{
& A.CO_3^{ - 2} \cr
& B.O{H^ - } \cr
& C.C{a^{2 + }} \cr
& D.HCO_3^ - \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn D