Đăng ký

Bài 5 trang 136 - Sách giáo khoa Hóa 11

\(CH_2=CH-C=CH_2+2H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

                     \(\overset{|}{CH_3}\)                                                      \(\overset{|}{CH_3}\)

                                                                             (isopentan)

Do đó, chúng ta chọn B.

Tags