Đăng ký

Bài 1 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

Ankađien là hiđrocacbon mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử.

Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn gọi là ankađien liên hợp.

\(C_4H_6\) có công thức cấu tạo liên hợp : \(CH_2=CH-CH=CH_2\).

\(C_5H_8\)có công thức cấu tạo liên hợp : \(CH_2=CH-CH=CH-CH_3\)

                                                         \(CH_2=C-CH=CH_2\)

                                                                    \(\overset{|}{CH_3}\)

Tags