Đăng ký

Bài 4 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

\(CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

                                                                        butan

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Tags
shoppe