Đăng ký

Bài 2 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

a) \(CH_2=C-CH=CH_2+2H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH-CH_2-CH_3\)

              \(\overset{|}{CH_3}\)                                                      \(\overset{|}{CH_3}\)

b) \(CH_2=C-CH=CH_2+Br_2(dung dịch) \xrightarrow[]{} CH_2-C=CH-CH_2Br\)

              \(\overset{|}{CH_3}\)                                                        \(\overset{|}{Br}\)     \(\overset{|}{CH_3}\)

c) Trung hợp isopren (1,4)

\(nCH_2=C-CH=CH_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,P} (-CH_2-C=CH-CH_2-)_n\)

            \(\overset{|}{CH_3}\)                                               \(\overset{|}{CH_3}\)

Tags