Đăng ký

Bài 3 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Phương trình hóa học:

\(C_nH_{2n-2} + (\dfrac{3n-1}{2})O_2 \rightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O\)

(14n-2)g                              n.22,4l

0,68g                                    1,12l

\(\Rightarrow \dfrac{14n-2}{0,68}=\dfrac{22,4n}{1,12} \Rightarrow n=5\)

Ankađien có công thức phân tử cần tìm là: \(C_5H_8\)

b) Công thức cấu tạo:

\(CH_2=CH-CH=CH-CH_3\)

\(CH_2=C=CH-CH_2-CH_3\)

\(CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2\)

\(CH_2=C-CH=CH_2\) và \(CH_3-C=C=CH_2\)

          \(\overset{|}{CH_3}\)                                     \(\overset{|}{CH_3}\)

Tags