Đăng ký

Bài 5 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

\(2MCl_n \xrightarrow[]{đpnc} 2M + nCl_2\)

\(n_{Cl_2} = \dfrac {3,36} {22,4} = 0,15(mol)\)

\(\Rightarrow n_M=\dfrac {0,15\times 2} {n}=\dfrac {0,3} {n}(mol)\)

Ta có: \(\dfrac {0,3} {n} \times M = 6\)

Chỉ có n=2 và M=40 là phù hợp.

Do đó, muối đó là \(CaCl_2\).Vì vậy, chúng ta chọn D