Đăng ký

Bài 3 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

\(M_xO_y + yH_2 \rightarrow xM + yH_2O\)                    (*)

\(n_{H_2} = \dfrac {8,96} {22,4} = 0,4(mol)\)

Theo (*), ta có số mol nguyên tử oxi trong oxit là 0,4 (mol).

Khối lượng kim loại M trong 23,2g oxit là: 23,2 - 0,4x16 = 16,8(g)

Chỉ có nguyên tử khối của M là 56 và số mol kim loại M là 0,3mol mới phù hợp. Do đó, kim loại M là Fe.

Vì vậy, chúng ta chọn C.