Đăng ký

Bài 2 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Phương trình hóa học:

\(Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow\)

Phương trình ion thu gọn:

\(Cu+2Ag^+\rightarrow Cu^{2+} +2Ag\downarrow\)

Cu là chất khử; \(AgNO_3\) là chất oxi hóa.

b. \(m_{AgNO_3} = \dfrac { 250 \times 4} {100} = 10 (g)\)

\(\Rightarrow n_{AgNO_3 phản ứng} =\dfrac { 10 \times 17} {100 \times 170} = 0,01 (mol)\)

\(Cu\)          +          \(2AgNO_3\)        \(\rightarrow\)                 \(Cu(NO_3)_2\)           +              \(2Ag\downarrow\)

0,005mol             0,01mol                                                                          0,01mol

Khối lượng của vật sau phản ứng là:

10 + 108 x 0,01 - 64 x 0,005 = 10,76 (g)