Đăng ký

Bài 1 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

- Từ dung dịch \(AgNO_3\) có 3 cách để điều chế Ag:

+ Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion \(Ag^+\).

ví dụ: \(Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2 +2Ag\)

+ Điện phân dung dịch \(AgNO_3\):

\(4AgNO_3+ 2H_2O \xrightarrow[]{đp} 4Ag + O_2 +4HNO_3\)

+ Cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân \(AgNO_3\):

\(2AgNO_3 \xrightarrow[]{t^o} 2Ag+2NO_2+O_2\)

- Từ dung dịch \(MgCl_2\)điều chế Mg: Chỉ có một cách là cô cạn dung dịch để lấy \(MgCl_2\) khan rồi điện phân nóng chảy: \(MgCl_2 \xrightarrow[]{đpnc} Mg + Cl_2\)