Đăng ký

Bài 46 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đề bài

Trong mặt phằng tọa độ Oxy cho điểm F(1, -2).  Tìm hệ thức giữa x,y để điểm M (x, y) cách đều điểm F và trục hoành.

Hướng dẫn giải

Phương trình đường thẳng Ox là: \(y=0\)

Ta có: \(MF = d\left( {M,Ox} \right) \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {x - 1} \right)}^2} + {{\left( {y + 2} \right)}^2}}  = |y|\)

\( \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 1 + {y^2} + 4y + 4 = {y^2}\)

\(\Leftrightarrow y =  - {1 \over 4}{x^2} + {1 \over 2}x - {5 \over 4}.\)

shoppe