Đăng ký

Bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 

 

 \(\Delta\)AIC

 

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 

 \(\Delta\)ABC

 

 

 AB, Bc, CA

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 

 

 \(\Delta\)AIC

 

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 

 \(\Delta\)ABC

 

 

 AB, Bc, CA

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Tam giác ABC kí hiệu là: \(\Delta ABC\).

Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác.

Góc ABC, BAC, ACB là ba góc của tam giác.

Lời giải chi tiết

 

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 \(\widehat{BAI},\widehat{ABI},\widehat{AIB}\)

 AB, BI, IA

 \(\Delta\)AIC

 A,I,C

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 AI, IC, CA

 \(\Delta\)ABC

 A,B,C

 \(\widehat{BAC},\widehat{ABC},\widehat{ACB}\)

 AB, BC, CA

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 \(\widehat{BAI},\widehat{ABI},\widehat{AIB}\)

 AB, BI, IA

 \(\Delta\)AIC

 A,I,C

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 AI, IC, CA

 \(\Delta\)ABC

 A,B,C

 \(\widehat{BAC},\widehat{ABC},\widehat{ACB}\)

 AB, BC, CA

shoppe