Đăng ký

Bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ....... được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình.............. .

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Tam giác ABC kí hiệu là: \(\Delta ABC\).

Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác.

Góc ABC, BAC, ACB là ba góc của tam giác.

Lời giải chi tiết

a) Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình gồm ba đoạn TU, UV, VT khi  ba điểm T, U, V không thẳng hàng.

shoppe