Đăng ký

Bài 4 trang 91 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Sản phẩm oxi hóa qua bình (1) đựng dung dịch \(H_2SO_4\) đặc làm khối lượng bình (1) tăng 0,63g chính là lượng nước bị giữ lại \(\Rightarrow m_H\) = \(\dfrac{0,63}{18}.2\) = 0,07 (g)

  Qua bình (2) chứa dung dịch \(Ca(OH)_2 \) dư, làm cho bình xuất hiện kết tủa chính là do lượng \(CO_2 \) bị giữ lại vì tham gia phản ứng sau :

 \(Ca(OH)_2 \)          +         \(CO_2\)           \(\rightarrow\)         \(CaCO_3 \downarrow\)       +         \(H_2O\)

                               0,0500mol                   \(\dfrac{5}{100}\) = \(0,0500\) mol

\(\Rightarrow\) \(m_C\) = 0,0500.12 = 0,600(g)

\(\Rightarrow\) \(m_O\) = 0,67 - (\(m_C\) + \(m_H\)) = 0,67 - (0,600 + 0,07) = 0

Từ đó tính được: %\(m_C\) = 89,55%

                            %\(m_H\) = 10,45%

                            %\(m_O\) = 0%