Đăng ký

Bài 2 trang 91 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Phân tích định tính và định lượng một chất hữu cơ có mục đích xác định nguyên tố và %  khối lượng các nguyên tố đó trong phân tử.