Đăng ký

Bài 4 trang 89 SGK Toán 5

Đề bài

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME

Tính:

- Tổng diện tích hình tam giác MQE và hình tam giác NEP.

- Diện tích hình tam giác EQP.

Hướng dẫn giải

Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

\({{4 \times 3} \over 2} = 6\left( {c{m^2}} \right)\)

b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 - 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích tam giác MQE là:

\({{3 \times 1} \over 2} = 1,5\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác NEP là:

\({{3 \times 3} \over 2} = 4,5\left( {c{m^2}} \right)\)

Tổng diện tích 2 tam giác MQE và NEP là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 - 6 = 6(cm2)

 

shoppe