Đăng ký

Bài 3 trang 88 SGK Toán 5

Đề bài

a) Tính diện tích tam giác vuông ABC.

 b) Tính diện tích tam giác vuông DEG

Hướng dẫn giải

Diện tích tam giác vuông bằng tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

Lời giải chi tiết

Diện tích tam giác ABC là:

       \({{3 \times 4} \over 2} = 6 (cm^2)\) 

Diện tích tam giác DEG là:

      \({{3 \times 5} \over 2} = 7,5(cm^2)\) 

shoppe