Đăng ký

Bài 4 trang 83 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Hợp chất canxi silicat:

CaO : 73,7% \(\Leftrightarrow\) \(n_{CaO} = \dfrac{73,7}{56}\) = 1,32 (mol)

\(SiO_2\) : 26,3% \(\Leftrightarrow\) \(n_{SiO_2} = \dfrac{26,3}{60}\) = 0,44 (mol)

Vậy 1mol \(SiO_2\) ứng với số mol CaO là : \(\dfrac{1,32}{0,44}\) = 3 (mol)

Silicat canxi:

            CaO : 65,1% \(\Leftrightarrow\) \(n_{CaO}\) = 1,16 (mol)

            \(SiO_2\) : 34,9% \(\Leftrightarrow\) \(n_{SiO_2}\) = 0,58 (mol)

Vậy 1mol \(SiO_2\) ứng với số mol CaO là \(\dfrac{1,16}{0,58}\) = 2 (mol)