Đăng ký

Bài 2 trang 83 - Sách giáo khoa Hóa 11

Thành phần của thủy tinh có thể viết như sau : \(Na_2O.CaO.6SiO_2\)

Khi dùng HF tác dụng lên thủy tinh thì có phản ứng sau:

     \(SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 \uparrow + 2H_2O\)