Đăng ký

Bài 4 trang 62 (Luyện tập chung trang 61, 62) SGK Toán 5

Đề bài

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) \times c\) và \(a \times c + b \times c\):

a

b

c

\((a + b) \)\(\times  c\)

\(a \times  c\)\( + b \times  c\)

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

a

b

c

\((a + b) \)\(\times  c\)

\(a \times  c\)\( + b \times  c\)

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

\(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\);

\(7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\).

Hướng dẫn giải

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

b) Áp dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

Lời giải chi tiết

a) 

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

\((2,4 + 3,8 ) \)\(\times  1,2 = 7,44\)

\(2,4 \times  1,2 +\)\( 3,8 \times  1,2 = 7,44\)

\((6,5 + 2,7) \)\(\times  0,8 = 7,36\)

\(6,5 \times  0,8 + \)\(2,7 \times  0,8 = 7,36\)

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

\((2,4 + 3,8 ) \)\(\times  1,2 = 7,44\)

\(2,4 \times  1,2 +\)\( 3,8 \times  1,2 = 7,44\)

\((6,5 + 2,7) \)\(\times  0,8 = 7,36\)

\(6,5 \times  0,8 + \)\(2,7 \times  0,8 = 7,36\)

 Nhận xét: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

b) \(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\)

\(= 9,3 \times  (6,7 + 3,3)\)

\(= 9,3 \times  10\)          

\(= 93\)

+)  \( 7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\) 

\(= (7,8 + 2,2 ) \times  0,35\)

\(= 10 \times  0,35\)

\(= 3,5\)

shoppe