Đăng ký

Bài 3 trang 62 SGK Toán 5

Đề bài

Mua \(5kg\) đường phải trả \(38 500\) đồng. Hỏi mua \(3,5 kg\) đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

- Số tiền khi mua 1kg đường = số tiền mua 5kg đường : 5.

- Số tiền khi mua 3,5kg đường = số tiền mua 1kg đường x 3,5 

- Số tiền phải trả ít hơn = Số tiền khi mua 5kg đường -  số tiền mua 3,5kg đường.

Lời giải chi tiết

Mua \(1kg\) đường thì hết số tiền là:

          \(38500:5=7700\) (đồng)

Mua \(3,5 kg\) đường thì hết:

          \(7700\times 3,5=  26 950\) (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

          \(38 500 - 26 950 = 11 550\) (đồng)

                            Đáp số: \(11 550\) đồng

shoppe