Đăng ký

Bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Đề bài

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a)  Cấu trúc bậc 1

b)  Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c)  Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d)  Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Hướng dẫn giải

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở  cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4 

Đáp án: dshoppe