Đăng ký

Bài 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Đề bài

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Hướng dẫn giải

Tính đa dạng: prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin

Tính đặc thù: của prôtêin  được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của prôtêin  còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó ( cấu trúc không gian bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4)

=>Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian của prôtêin, số chuỗi prôtêin quyết định