Đăng ký

Bài 4 trang 55 SGK Toán 5

Đề bài

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được \(36km\). Giờ thứ nhất người đó đi được \(13,25km\), giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất \(1,5km\). Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

- Số km đi trong giờ thứ hai = số km đi trong giờ thứ nhất - 1,5km

- Tính tổng số km đi được trong hai giờ đầu.

- Số km đi trong giờ thứ ba = số km đi được trong ba giờ - số km đi được trong hai giờ đầu.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được số ki-lô-mét là :

              \(13,25 - 1,5 = 11,75 (km)\)

Hai giờ đầu người đó đi được số ki-lô-mét là:

              \(13,25 + 11,75 = 25 (km)\)

Giờ thứ ba người đó đi được số ki-lô-mét là:

               \(36 - 25 = 11 (km)\)

                                       Đáp số: \(11 km\)

shoppe