Đăng ký

Bài 2 trang 55 SGK Toán 5

Đề bài

Tìm x:

a) \(x - 5,2 = 1,9 + 3,8\)                                       b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

Hướng dẫn giải

- Tính giá trị ở vế phải.

- Xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc sau:

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

a) \(x - 5,2 = 1,9 + 3,8\)                     

    \(x - 5,2 = 5,7\)      

    \(x = 5,7 + 5,2\)    

    \(x = 10,9\)      

 b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

     \(x + 2,7 = 13,6\)

     \(x = 13,6 - 2,7\) 

     \(x = 10,9\)

shoppe