Đăng ký

Bài 4 trang 155 - sách giáo khoa Hóa 8

Đề bài

   Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom

a) Đóng vai trò cation.

b) Có trong thành phần của anion.

Hướng dẫn giải

Công thức của một số muối trong đó có nguyên tố crom:

a. đóng vai trò catiom: \(Cr_2(SO_4)_3; CrSO_4; CrCl_3; CrCl_2\)

b. có trong thành phần của anion: \(K_2Cr_2O_7; NaCrO_2;Na_2CrO_4\)