Đăng ký

Bài 3 trang 155 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

 Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Hướng dẫn giải

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là +2 (CrO); +3 (\(Cr_2O_3\)); +6 ( \(CrO_3\)).

Vì vậy, chúng ta chọn B