Đăng ký

Bài 2 trang 155 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cấu hình electron của ion \(Cr^{3+}\) là phương án nào?

A.[Ar] \(3d^5\)

B.[Ar] \(3d^4\)

C.[Ar] \(3d^3\)

D.[Ar] \(3d^2\)

Hướng dẫn giải

- Cấu hình electron nguyên tử:\(1s^12s^22p^63s^23p^63d^54d^1\)

- Viết gọn là \([Ar]3d^54s^1 \) suy ra dạng ion \(Cr^{3+}\) là \([Ar]3d^4\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

shoppe