Đăng ký

Bài 3 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đề bài

a) Tìm một số biết \(30\% \) của nó là \(72\)

b) Một cửa hàng đã bán được \(420\)kg gạo và bằng \(10,5\% \) tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán.

Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Hướng dẫn giải

Muốn tìm một số biết \(A\%\) của nó là \(B\), ta có thể lấy \(B\) chia cho \(A\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(A\).

Lời giải chi tiết

a) Số đó là: \(72 : 30 \times 100=240\).

b) Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:

       \(420:10,5 \times 100  = 4000(kg) \) 

       \(4000\)kg \(= 4\) tấn

                    Đáp số: a) \(240\) ;

                                b) \(4\) tấn

shoppe