Đăng ký

Bài 2 trang 79 SGK Toán 5

Đề bài

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Hướng dẫn giải

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết

a)  30% của 97 là:          97  : 100 x 30 = 29,1

b)  Số tiền lãi là:             6 000 000  : 100 x 15 = 900 000 (đồng)

                                     Đáp số:  a) 29,1

                                                  b) 900 000 đồng

shoppe