Đăng ký

Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm - tiếp theo) SGK Toán 5

Đề bài

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Cách 1: 

- Tìm số vải may quần:  lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy tổng số vải nhân với 40 rồi chia cho 100. 

- Số vải may áo = tổng số vải  - số vải may quần.

Cách 2: 

- Tìm tỉ số phần trăm số vải may áo so với tổng số vải : 100% - 40% = 60%

- Tìm số vải may áo:  lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc lấy tổng số vải nhân với 60 rồi chia cho 100. 

Lời giải chi tiết

Tóm tắt: 345m vải may quần và áo

              Số vải may quần chiếm 40%

              Số vải may áo = ...m?

Giải

Cách 1: 

Số vải để may quần là:

           \(345 × 40 : 100 =138\) (m)

Số vải để may áo là:

           \(345 – 138 = 207\) (m)

                            Đáp số: 207m vải

Cách 2:

Số vải may áo chiếm số phần trăm tổng số vải là:

           \(100\%  - 40\%  = 60\% \)

Số vải để may áo là:

          \(345 : 100 × 60 = 207\) (m)

                            Đáp số: 207m vải

shoppe