Đăng ký

Bài 3 trang 53 SGK Sinh học 9

Đề bài

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Hướng dẫn giải

Mạch 2 là mạch khuôn của phân tử ADN nên trình tự của mạch ARN sẽ tương tự  trình tự nuclêôtit của mạch 1 , chỉ khác là  các nuclêôtit loại T sẽ được thay thế bằng các nuclêôtit loại U

Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G