Đăng ký

Bài 2 trang 53 SGK Sinh học 9

Đề bài

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen →ARN.

Hướng dẫn giải

 -  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó  bản chất của mối quan hệ giữa gen và ARN là trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.