Đăng ký

Bài 3 trang 43 SGK Toán 5

Đề bài

Tìm chữ số \(x\), biết: \(9,7x8 < 9,718\).

Hướng dẫn giải

Hai số \(9,7x8\) và \(9,718\) có cùng phần nguyên là 9 và hàng phần mười là 7.

Lại có : \(9,7x8 < 9,718\)

Do đó  \(x < 1\) suy ra \(x = 0.\)

Thử lại:  9,708 < 9,718.

Vậy \(x = 0.\)

shoppe