Đăng ký

Bài 1 trang 43 SGK Toán 5

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

84,2....84,19                                       47,5....47,50

6,843...6,85                                        90,6.....89,6

 

Hướng dẫn giải

So sánh các số theo quy tắc:

 + So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau, thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn...đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

84,2 > 84,19                                       47,5 = 47,500                                           

6,843 < 6,85                                       90,6 > 89,6

 

shoppe