Đăng ký

Bài 3 trang 161 SGK Toán 5

Đề bài

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\frac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

 a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Hướng dẫn giải

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

        \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (số tiền lương)

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

        1 - \(\frac{17}{20}\) = \(\frac{20}{20}\) - \(\frac{17}{20}\)  = \(\frac{3}{20}\) (số tiền lương)

\(\frac{3}{20}\)  = \(\frac{15}{100}\) = 15%

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

         4000000  : 100 x 15 = 600000 (đồng)

                                               Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.

shoppe